Високо строителство

Сектор „Високо строителство“ предлага всички дейности, свързани с изграждането на нови сгради, както и изпълнението на ремонтни дейности на административни, жилищни и търговски обекти.

Компанията прилага най-високите стандарти и изисквания за съвременно модерно строителство. Инвестира в нови технологии и строителни материали с дългогодишна гаранция.

С решение на комисия от Камарата на Строителите в България фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • Строежи от първа до пета категория (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6 и т.1.4.4 и т.1.5.6)

Обекти: