Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път „Езерешка вада“, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Кресна”
  • Възложител „ЮЗДП“ ДП, ТП „ДГС Кресна“
  • Период на изпълнение 03.08.2017 – 21.12.2017
Прочети повече

Детайли за обекта

Осъществени са СМР във връзка с изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път трета степен „Езерешка вада“.

За начало на обекта е посочена точка на кръстовище на съществуващ горски път и тракторен път. Края на участъка е посочен на кръстовище със съществуващ горски долиен път, непосредствено преди национален парк Пирин. Тернът е планински, с големи надлъжни и напречни наклони. Трасето на тъпя преминава през 100 – 120 годишна гора, като се пресича от множество дерета. В непосредствена близост до пътя завършват четири каменни реки.

Изграден е траен горски път - трета степен, част от горскопътната мрежа на ДГС „Кресна“. Пътят се намира в землището на с. Ощава, общ. Кресна, в териториалния обхват на ДГС „Кресна“. Трасето е развито по северния склон на планината. Пътят е с дължина 6620м. Ширина на платното 3.00м и банкети по 0.50м от двете страни. Проектната скорост е V=20км/ч. Минималният радиус на хоризонталните криви е R=20м., а максималният - 400м. Максималният надлъжен наклон е 12.0%, а минималният - 0,5%. Минималният радиус на вдлъбнати криви е 500м, а на изпъкнали - 1 000м. Уширения са предвидени и в кривите с малък радиус, както и в места за разминаване. Надлъжното отводняване се осъществява, чрез канавки, като надлъжните наклони осигуряват добро отводняване на пътното платно. Канавките са необлицовани. На новия автомобилен път са изградени 23 нови водостока. Настилката на пътя е трошено каменна с дебелина 30см.