Изграждане на траен горски път „Свети Спас“ в землището на с. Белчин, община Самоков в териториалния обхват на ТП „ДГС Самоков“
  • Възложител „ЮЗДП“ ДП, ТП „ДГС Самоков“
  • Период на изпълнение 07.09.2017 – 27.11.2017
Прочети повече

Детайли за обекта

Осъществени са СМР във връзка с изграждане на траен горски път – четвърта степен, свързващ общински път SFO2573 (/III -627, Рельово –п.к. Алино/-Белчински бани – Белчин - /II -62/) с горски територии в м.“Свети Спас“, с.Белчин.

Трасето на участъка преминава през силно изразен планински терен. Съществуващата настилка е изцяло земна, на места със силно изразени коловози и водозадържане, поради геоложката структура на повърхностния пласт. Пътят е силно компрометиран и по него трудно би могла да премине пожарна кола. Това поставя в сериозен риск, както флората и фауната в района, така и човешкия живот, доколкото липсата на бърз и лесен достъп до местността затруднява бързото локализиране и потушаване на евентуални пожари в този участък.

Изграден е траен горски път - четвърта степен с дължина 1396,74м. Ширина на платното 3.00м и банкети по 0.50м от двете страни. Проектната скорост е V=10км/ч. Минималният радиус на хоризонталните криви е R=20м., а максималният - 65м. Максималният надлъжен наклон е 12.0%, а минималният - 9,0%. Минималният радиус на вдлъбнати криви е 500м, а на изпъкнали - 1000м. Уширения са предвидени и в кривите с радиус под 100 м, както и в места за разминаване. В края на участъка е изградена площадка за обръщане на движението с размери: 26,00м на 16,00м. Надлъжното отводняване се осъществява, чрез необлицовани канавки, като надлъжните наклони осигуряват добро отводняване на пътното платно. На новия автомобилен път са изградени 4 нови водостока под пътя.

Поставена е предпазна ограда/габиони при всеки водосток и в местата с насипи по-високи от 3м. Настилката на пътя е трошено каменна с дебелина 35см.