Инфраструктурно строителство

Компанията изпълнява обекти, свързани с изграждането на пътища и съоръжения, строителство и реконструкция на съоръжения от прилежащата инфраструктура като мостове, подпорни съоръжения, баражи, благоустрояване на пешеходни градски зони, паркове, противопожарни кули, система за управление на отпадъци и др.

Добрата строителна практика се постига благодарение на отлично подготвен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество.

С решение на комисия от Камарата на Строителите в България фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Втора група – строежи от транспортна инфраструктура;
  • Строежи от първа до четвърта категория

Инфраструктурни обекти: